Het bestuur van stichting Schuldenknooppunt heeft de tarieven voor 2023 voor deelname aan het Schuldenknooppunt vastgesteld. Hiervoor heeft zij advies ingewonnen bij de raad van advies van stichting Schuldenknooppunt.

Uitgangspunten

Het bestuur hanteert de volgende uitgangspunten bij het vaststellen van de tarieven. De raad van advies ondersteunt deze uitgangspunten.

 • Het Schuldenknooppunt heeft geen winstoogmerk
  Stichting Schuldenknooppunt is er om gegevensuitwisseling in het schuldhulpverleningsproces sneller, beter en veiliger te laten verlopen. Het is een publiek-private samenwerking van schuldhulpverleners en schuldeisers. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen de sociale en financiële gevolgen van schulden te verminderen.
 • Verdeling van kosten over deelnemers
  De kosten van het beheer en doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt worden verdeeld over de deelnemende schuldhulpverleners en schuldeisers, want beide partijen hebben voordeel: 
  • Tijdwinst door betere samenwerking tussen SE en SHV. 
  • Meer tijd voor begeleiding van mensen met financiële problemen. 
  • Minder administratieve handelingen = minder mensen nodig.
  • Doordat de opbrengsten de kosten dekken, zal een toenemend aantal deelnemers naar verwachting zorgen voor dalende jaartarieven.
 • Kosten staan in verhouding tot opbrengsten
  Er is door gebruik van het Schuldenknooppunt voordeel voor de gebruikers waarvoor ze een te onderbouwen en te rechtvaardigen vergoeding betalen. 
 • Verdeelsleutel: aantal inwoners en aantal schulddossiers
  Voor de verdeling van de kosten die het operationele proces van het Schuldenknooppunt met zich meebrengen, is de volgende verdeelsleutel gehanteerd:
  • Voor schuldhulpverleners: aantal inwoners van hun gemeente(n) of de gemeenten waarvoor zij werkzaam zijn;
  • Voor schuldeisers: aantal schulddossiers van schuldhulpverleners waarin schuldeiser voorkomt. Hierbij wordt voor een evenredige indeling van organisaties gekeken naar het totale aantal schulddossiers. Op termijn kan naar een pay-per-use-model overgestapt worden, zodra voldoende deelnemers zijn aangesloten op het Schuldenknooppunt.

Toelichting

Het is voor het eerst sinds de lancering van het Schuldenknooppunt in 2021 dat de tarieven worden bijgesteld. Er is sprake van een verhoging ten opzichte van de initiële tarieven. Deze passen bij de huidige exploitatie van het Schuldenknooppunt. We voorzien een verdere groei van deelnemers op korte termijn. Bij toename van het aantal deelnemers en toepassing van het uitgangspunt dat de kosten verdeeld worden over de deelnemers, zullen de tarieven naar verwachting na 3 jaar kunnen dalen. 

Wijziging grondslag voor schuldhulpverleners

De grondslag voor het vaststellen van de tarieven voor schuldhulpverleners wordt vanaf 2023 gebaseerd op inwonersaantallen. Dit sluit beter aan bij de huidige praktijk van ICT-voorzieningen voor gemeenten en zorgt voor een meer evenwichtige verdeling van kosten over gemeentelijke schuldhulpverleners. 

Tarievenmodel 2023

overzicht tarieven Schuldenknooppunt 2023

Aansluiten op het Schuldenknooppunt

Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden. Via de nieuwsbrief en onze LinkedIn pagina informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. Direct aansluiten kan uiteraard ook!