Aansluitvoorwaarden 

van het Schuldenknooppunt

Schuldhulpverleners en schuldeisers hebben gezamenlijk afspraken gemaakt die de basis vormen van het Schulden­knooppunt. Deze afspraken over onder andere berichten, proces, tarifering en beveiliging zijn vastgelegd in deze Aansluitvoorwaarden: een aansluitovereenkomst, een handboek en een verwerkersovereenkomst.

Ook zijn er afspraken gemaakt over de kosten voor het beheer en verdere doorontwikkeling van het Schulden­knooppunt. Deze kosten worden verdeeld over de deelnemers van het Schulden­knooppunt: de verzenders en de ontvangers van de berichten die in het Schulden­knooppunt worden gebruikt. Voor het gebruik van het Schulden­knooppunt betaal je eenmalig aansluitkosten en verder een jaarlijks tarief.
Door uw akkoord te geven op onderstaande onderdelen stem je in met de Aansluitvoorwaarden Schulden­knooppunt, net als alle andere organisaties die zijn aangesloten bij het Schuldenknooppunt.

Wil je meer informatie over de verschillende opties, dan leggen wij je dit graag uit in een persoonlijk gesprek.

De aansluitvoorwaarden

 versie van 1 november 2023

Artikel 1 Begrippen en afkortingen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen en afkortingen hebben in deze Aansluitvoorwaarden de volgende betekenis:

1.1. Aansluitovereenkomst: de getekende Aansluitovereenkomst.
1.2. Aansluitvoorwaarden: de onderhavige Aansluitvoorwaarden.
1.3. Authenticatiemiddelen: de (combinatie van) gegevens en/of middelen waarmee Deelnemer en haar medewerkers zich bij Beheerder kunnen authentiseren, zoals de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
1.4. Autorisatie: toestemming voor Deelnemer om het Schuldenknooppunt te gebruiken.
1.5. Beheerder: de partij die belast is met het beheer van het Schuldenknooppunt, zijnde Stichting Schuldenknooppunt.
1.6. Beveiligingsincident: een gebeurtenis die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of de beschikbaarheid van de gegevensuitwisseling via Schuldenknooppunt.
1.7. Beveiligingsmiddelen: alle middelen die de rechtmatige toegang, vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van het Schuldenknooppunt waarborgen.
1.8. Deelnemer: de in de Aansluitovereenkomst vermelde Partij die gebruik wenst te maken van het Schuldenknooppunt.
1.9. Derde: een aanbieder van een product of een dienst, waardoor Deelnemer gebruik kan maken van het Schuldenknooppunt. Zowel Deelnemer als Beheerder kan een Derde inschakelen.
1.10. Financieringsmodel: een model om het beheer en doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt te bekostigen, bestaande uit aansluitkosten en jaarlijkse tarieven voor Deelnemers. Dit model wordt beschreven in het Handboek Schuldenknooppunt.
1.11. Handboek: beschrijving van de technische, inhoudelijke en organisatorische afspraken over berichten, proces, beveiliging en aansluiting op het Schuldenknooppunt, versie 1.0.
1.12. Koppeling: een koppeling tussen applicaties van Deelnemer en de Productieomgeving van het Schuldenknooppunt voor de uitwisseling van gegevens.
1.13. Productieomgeving: de omgeving, bestaande uit een Koppeling en Webportaal die Beheerder aan Deelnemers beschikbaar stelt voor het kunnen gebruiken van het Schuldenknooppunt.
1.14. Raad van Advies: een raad, bestaande uit vertegenwoordigers van de (branches van) deelnemers van het Schuldenknooppunt, die tot taak heeft om het bestuur van het Schuldenknooppunt gevraagd en ongevraagd te adviseren over het te voeren beleid.
1.15. Schuldenknooppunt: een besloten elektronisch communicatienetwerk. De aangesloten organisaties kunnen elkaar op een veilige wijze via Schuldenknooppunt bereiken.
1.16. Service Level Agreement (SLA): de bijlage bij de Aansluitovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over het onderhoud aan en de beschikbaarheid van het Schuldenknooppunt.
1.17. Webportaal: een digitale webinterface waarmee Deelnemer rechtstreeks via de Productieomgeving van het Schuldenknooppunt gegevens kan uitwisselen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1. Deelnemer heeft vastgesteld dat de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving niet in de weg staat aan het gebruik van het Schuldenknooppunt.
2.2. Door het gebruik van het Schuldenknooppunt aanvaardt Deelnemer deze Aansluitvoorwaarden, die bindend zijn voor haar.
2.3. Deze Aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die Partijen sluiten in het kader van het Schuldenknooppunt. De toepasselijkheid van enige (algemene) voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Verplichtingen van de Deelnemer

3.1. Deelnemer dient zich bij het gebruik van het Schuldenknooppunt te houden aan de voorwaarden uit de Aansluitovereenkomst, de voorwaarden uit deze Aansluitvoorwaarden en de wet.
3.2. Deelnemer draagt zorg voor een zodanige aansluiting op de Koppeling dat deze aansluiting naar behoren functioneert.
3.3. Deelnemer zorgt dat haar koppeling op het Schuldenknooppunt alleen gebruikt wordt voor gegevensuitwisseling zoals bedoeld in het Handboek Schuldenknooppunt.
3.4. Als Deelnemer een schuldeiser is en zij voornemens is om schuldhulpverleners te vragen om de detailberekening van het vrij te laten bedrag, zal zij dit in elk concreet dossier uitsluitend doen voor zover dit op grond van de AVG en overige toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan.
3.5. Als Deelnemer kwalificeert als een schuldhulpverlenende organisatie, garandeert zij Beheerder:
a. dat zij haar dienstverlening uitoefent voor schuldenaren op hun uitdrukkelijk, gedocumenteerd en toepasselijk verzoek; of
b. dat zij haar dienstverlening uitoefent volgens de Gedragscode Schuldhulpverlening van de NVVK en binnen de kaders van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wat in het bijzonder betekent dat schuldhulpverlening uitsluitend plaatsvindt op basis van een daartoe afgegeven beschikking.
3.6. Als Deelnemer kwalificeert als een schuldeisende organisatie, garandeert zij Beheerder dat zij een gerechtvaardigd belang heeft om haar medewerking te verlenen aan schuldhulpverleningstrajecten, welk belang zwaarder weegt dan de rechten en vrijheden van de schuldenaar (met name omdat het bedoeld is om de schuldenaar tegemoet te komen), en dat zij in dat kader berichten uitwisselt met schuldhulpverleners.
3.7. Als Deelnemer kwalificeert als een bewindvoerder, garandeert zij Beheerder dat zij haar dienstverlening uitoefent op grond van actuele, geldige en toepasselijke rechterlijke beslissingen.
3.8. Als Deelnemer kwalificeert als een intermediair, garandeert zij Beheerder dat de op haarzelf en haar klanten (verwerkingsverantwoordelijken) van toepassing zijnde wet- en regelgeving niet in de weg staat aan het gebruik van het Schuldenknooppunt.

Artikel 4 Verplichtingen van de Beheerder

4.1. Beheerder stelt informatie en documentatie over het Schuldenknooppunt voor Deelnemer ter beschikking en staat ervoor in dat deze informatie en documentatie actueel blijft. Deze informatie heeft in ieder geval betrekking op procesafspraken en berichtendefinities.
4.2. Beheerder zal de MVO Gedragscode in acht nemen bij haar handelen.
4.3. Beheerder stelt een Koppeling met het Schuldenknooppunt en aansluitinstructies ter beschikking aan Deelnemer(s) volgens het Handboek Schuldenknooppunt.
4.4. Beheerder is niet verantwoordelijk voor onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van door Deelnemer verstrekte gegevens.

Artikel 5 Aanbieden en gebruik van het Schuldenknooppunt

5.1. Deelnemer draagt zorg voor het ontvangen van Authenticatiemiddelen. Deelnemer stelt aan Beheerder de onderdelen beschikbaar waarmee de Autorisatie van Deelnemer kan worden bevestigd.
5.2. Deelnemer kan vervolgens haar medewerkers toegang verlenen tot het Schuldenknooppunt conform haar eigen autorisatieregels.
5.3. Deelnemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldige en persoonlijke gebruik en beheer van de Authenticatiemiddelen. Als een medewerker van Deelnemer zich door middel van de Authenticatiemiddelen toegang verschaft tot het Schuldenknooppunt en de data, zal Beheerder ervan uit mogen gaan dat dit een gebruiker met Autorisatie is. Zodra Deelnemer weet of reden heeft te vermoeden dat Authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal hij daarvan Beheerder op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting om zelf direct doeltreffende maatregelen te treffen door bijvoorbeeld het wachtwoord te wijzigen.
5.4. Deelnemer bepaalt welke modules zij wenst te gebruiken, en geeft dit door aan Beheerder. De hoeveelheid afgenomen modules heeft geen invloed op de vergoedingen die Deelnemer is verschuldigd.
5.5. Deelnemer realiseert zich dat de ongestoorde werking en beschikbaarheid van het Schuldenknooppunt afhankelijk is van externe factoren zoals telecommunicatie en/of (internet-)verbindingen en systemen van derden. Gelet op deze afhankelijkheden kan Beheerder niet garanderen dat het Schuldenknooppunt te allen tijde foutloos, vrij van gebreken en zonder storingen zal functioneren.
5.6. Deelnemer kan een Derde inschakelen om haar te ondersteunen bij de in artikel 1.8 bedoelde uitoefening van haar taak. Deze Derde kan hiervoor namens Deelnemer diensten verlenen via het Schuldenknooppunt. Deelnemer staat ervoor in dat alle verplichtingen die op grond van de Aansluitovereenkomst op haar rusten, mede komen te rusten op deze Derde;
5.7. Beheerder kan een Derde inschakelen om Deelnemers te ondersteunen bij de in artikel 1.8 bedoelde uitoefening van hun taak. Deze Derde kan hiervoor namens Beheerder diensten verlenen via het Schuldenknooppunt. Beheerder staat ervoor in dat alle verplichtingen die op grond van de Aansluitovereenkomst op Deelnemers rusten, mede komen te rusten op deze Derde;
5.8. Voordat Deelnemer haar aansluiting op de Koppeling in gebruik neemt, dient zij deze aansluiting te testen in de testomgeving die door het Schuldenknooppunt beschikbaar wordt gesteld. Indien de goede werking in de testomgeving is vastgesteld, geeft Beheerder Deelnemer toegang tot de Productieomgeving.
5.9. Beheerder stelt als onderdeel van de Koppeling een Webportaal ter beschikking aan Deelnemer(s) volgens het Handboek Schuldenknooppunt. Voor de aansluiting zal de Deelnemer de aansluitinstructies van de Beheerder opvolgen.
5.10. Deelnemer kan het Webportaal benaderen door gebruik te maken van een door Beheerder vastgesteld betrouwbaar authenticatiemiddel, zoals bepaald in het Handboek Schuldenknooppunt.
5.11. Deelnemer voert noodzakelijke wijzigingen in het bericht en/of aansluitdefinities binnen de gegeven periode door.
5.12. Indien een Deelnemer meerdere hoedanigheden aanneemt (doordat zij bijvoorbeeld zowel schuldeiser als schuldhulpverlener is), sluit zij per hoedanigheid separaat aan bij het Schuldenknooppunt, en gaat zij zodoende meerdere Aansluitovereenkomsten aan.
5.13. Indien er bij een Deelnemer sprake is van een organisatorische scheiding, bijvoorbeeld tussen afdelingen of labels, waarbij deze onderdelen allen gebruik wensen te maken van het Schuldenknooppunt, sluit Deelnemer haar verschillende onderdelen separaat aan bij het Schuldenknooppunt. Zodoende gaat zij meerdere Aansluitovereenkomsten aan. indien Deelnemer één Aansluitovereenkomst wenst voor meerdere verschillende onderdelen, treden Partijen in overleg over een raamovereenkomst.

Artikel 6 Vergoeding

6.1. Beheerder is gerechtigd een vergoeding te vragen aan de Deelnemer voor gebruik van het Schuldenknooppunt volgens het Financieringsmodel van het Schuldenknooppunt, zie bijlage 1 van de Aansluitovereenkomst.
6.2. Deelnemer heeft recht op een restitutie naar rato van de door hem betaalde vergoeding indien het Schuldenknooppunt voor een aaneengesloten periode van ten minste vijf werkdagen niet operationeel is.
6.3. Indien Beheerder op verzoek van Deelnemer aanvullende werkzaamheden uitvoert, komen deze werkzaamheden als meerwerk voor vergoeding in aanmerking. Dergelijke werkzaamheden zullen tegen de dan geldende uurtarieven op basis van nacalculatie door Beheerder worden uitgevoerd.
6.4. Beheerder behoudt zich het recht voor al haar tarieven en vergoedingen jaarlijks per kalenderjaar te wijzigen. Daarnaast heeft Beheerder te allen tijde het recht aantoonbare prijsstijgingen van haar toeleveranciers, zoals haar hostingpartij, aan Deelnemer door te berekenen.
6.5. Deelnemer zal de verschuldigde vergoedingen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Indien Deelnemer in gebreke blijft van tijdige betaling, is Deelnemer van rechtswege in verzuim. Onverminderd de wettelijke rechten van Beheerder ter zake, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten die Beheerder moet maken voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Deelnemer, ten laste van Deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 350,00.

Artikel 7 Helpdesk

7.1. Beheerder fungeert als informatiepunt voor Deelnemer voor algemene vragen over de opzet en werking van het Schuldenknooppunt in generieke zin.
7.2. Beheerder fungeert als informatiepunt voor Deelnemer voor specifieke vragen over de opzet en werking van het Schuldenknooppunt alsmede voor het melden van verstoringen van het Schuldenknooppunt.

Artikel 8 Beveiliging

8.1. Deelnemer zal haar aansluiting op de Koppeling beveiligen conform de informatiebeveiliging, zoals beschreven in het Handboek Schuldenknooppunt, en zal voldoen aan betreffende wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging in de keten.
8.2. Deelnemer dient er zorg voor te dragen dat dataverkeer aangeboden aan het Schuldenknooppunt geen verkeer bevat dat de goede werking van de netwerkapparatuur of software van het Schuldenknooppunt kan storen.
8.3. Beheerder dient er zorg voor te dragen dat dataverkeer aangeboden vanuit het Schuldenknooppunt, geen verkeer bevat dat de goede werking van de netwerkapparatuur of software van de Deelnemer kan storen.
8.4. Deelnemer informeert Beheerder direct indien dataverkeer wordt aangeboden of ontvangen dat kan leiden tot een Beveiligingsincident.
8.5. Beheerder heeft het recht om de in artikel 7.1. bedoelde eisen aan beveiligingsmaatregelen voor de aansluiting op het Schuldenknooppunt te wijzigen wanneer dit nodig is voor een goede en betrouwbare werking van het knooppunt, en na raadpleging van de Raad van Advies. Beheerder stelt Deelnemer voor het voldoen aan deze gewijzigde eisen een redelijke termijn. Artikel 13.2 is van overeenkomstige toepassing. Indien naar het redelijk oordeel van Beheerder Deelnemer niet voldoet aan deze gewijzigde eisen, heeft Beheerder het recht het gebruik van onderdelen van het Schuldenknooppunt tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Een dergelijk besluit wordt door Beheerder met redenen omkleed en geschiedt schriftelijk.
8.6. Beheerder kan bij een Beveiligingsincident genoodzaakt zijn om het gebruik van Schuldenknooppunt door Deelnemer tijdelijk op te schorten. Beheerder zal in dat geval zo mogelijk voorafgaand aan de onderbreking Deelnemer informeren of in overleg treden over de reden, de aard en de verwachte duur van de onderbreking. In ieder geval bij een acuut of ernstig Beveiligingsincident kan Beheerder zich genoodzaakt zien om het gebruik van het Schuldenknooppunt door Deelnemer zonder voorafgaande aankondiging of overleg tijdelijk op te schorten. In dat geval neemt Beheerder zo spoedig mogelijk alsnog contact op met Deelnemer.
8.7. Deelnemer zal binnen haar organisatie de noodzakelijke scheiding aanbrengen en handhaven in de gegevensverwerking en zal daartoe gebruik maken van Beveiligingsmiddelen en Autorisaties. Deelnemer neemt maatregelen om met voldoende zekerheid te waarborgen dat toegang tot de via het Schuldenknooppunt verkregen gegevens per dossier beperkt blijft tot medewerkers voor wie dat op grond van hun taak noodzakelijk is.
8.8. Deelnemer zal Beheerder ten minste drie maanden van tevoren informeren over door haar gestelde aanvullende of gewijzigde beveiligingseisen. Beheerder zal zich naar redelijkheid inspannen om wijzigingen in de beveiliging door te voeren die door Deelnemer in redelijkheid verzocht worden. Wanneer Beheerder daartoe niet in staat is, heeft Deelnemer het recht om de Aansluitovereenkomst op te zeggen tegen de verzochte ingangsdatum van de wijzigingen.
8.9. Beheerder stelt haar informatiebeveiligingsbeleid vrij beschikbaar aan Deelnemer via publicatie op haar website.

Artikel 9 Onderhoud

9.1. Beheerder verricht onderhoud aan het Schuldenknooppunt conform de Service Level Agreement.
9.2. Beheerder kan (onderdelen van) het Schuldenknooppunt te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik (laten) stellen voor het opheffen van ernstige storingen. De Deelnemer wordt zo spoedig mogelijk alsnog geïnformeerd.
9.3. Beheerder kan onderdelen van het Schuldenknooppunt na tijdige aankondiging tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van gepland onderhoud dat zoveel mogelijk in overleg tussen Beheerder en Deelnemer zal plaatsvinden. Daarbij wordt ook de verwachte duur van de buitengebruikstelling aangegeven.
9.4. Beheerder is niet gehouden tot het herstel van gebreken. Indien een gebrek het gevolg is van een gebruikersfout of onoordeelkundig gebruik, kan Beheerder voor het herstel van dat gebrek een vergoeding van Deelnemer verlangen.
9.5. Onderhoud kan leiden tot een aanpassing, uitbreiding of beperking in functionaliteiten van het Schuldenknooppunt. Dergelijke aanpassingen geven geen recht op enige schadevergoeding. In het geval dat een vernieuwde versie van het Schuldenknoppunt nieuwe functionaliteiten bevat, kan Beheerder daarvoor extra kosten in rekening brengen. Deelnemer is niet gehouden tot afname van deze nieuwe functionaliteit.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1. Beheerder en Deelnemer nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van informatie over elkaars organisaties en over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere Partij zou schaden, voor zover deze informatie niet al behoort tot het publieke domein of een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel een Partij tot mededeling c.q. verstrekking van de informatie verplicht.
10.2. Indien en voor zover voor de gebruikmaking van het Schuldenknooppunt vertrouwelijke informatie van Deelnemer of Beheerder ter kennis komt van de ander, zal de ander deze informatie alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor het Schuldenknooppunt. De toegang tot deze informatie wordt beperkt tot de personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Deelnemer en Beheerder staan ervoor in dat deze personen verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Over informatie die de beveiliging van het Schuldenknooppunt betreft, neemt Deelnemer strikte geheimhouding in acht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Beheerder

11.1. Indien Beheerder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit de Aansluitvoorwaarden en/of de hiermee samenhangende bijlagen dan dient de Beheerder de schade van Deelnemer te vergoeden.
11.2. Beheerder is voor de gedragingen van ingeschakelde derden/subverwerkers op gelijke wijze verantwoordelijk en aansprakelijk als voor eigen gedragingen. Een tekortkoming van ingeschakelde derden/subverwerkers wordt de Beheerder toegerekend en voor eventuele schade veroorzaakt door ingeschakelde derden/subverwerkers is Beheerder aansprakelijk.
11.3. De aansprakelijkheid van Beheerder is beperkt tot € 2.500.000,- (zegge: twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per contractjaar jegens de volledige groep Deelnemers. Deze beperking geldt niet voor vrijwaringen, afspraken over privacy (waaronder de Verwerkersovereenkomst), geheimhouding, bij opzet of grove schuld en bij dood of letsel. De beperking is een totaalmaximum, en geldt niet per Deelnemer, maar absoluut. Mocht de aansprakelijkheid van Beheerder jegens Deelnemers in een contractjaar het voornoemde maximum overstijgen, dan zal de aansprakelijkheid per individuele deelnemer worden verminderd naar rato van het aandeel van diens schade in het totale maximum
11.4. Beheerder houdt een toereikende verzekering met uitgebreide dekking aan bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij voor dekking van schade waarvoor Beheerder aansprakelijk is volgens de Aansluitovereenkomst, waaronder lichamelijk letsel, schade aan zaken en beroepsaansprakelijkheid. Op verzoek van Deelnemer overhandigt Beheerder Deelnemer een kopie van het verzekeringsbewijs.
11.5. Beheerder vrijwaart Deelnemer voor alle aanspraken van Derden, uit welke hoofde dan ook, ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in de dienstverlening door Beheerder op grond van de Aansluitvoorwaarden en/of de hiermee samenhangende bijlagen.

Deelnemer

11.6. De aansprakelijkheid van Deelnemer voor door Beheerder geleden schade in verband met enige toerekenbare tekortkoming van Deelnemer (waaronder schade ten gevolge van het niet, niet juist of onveilig toepassen van informatiebeveiligingsstandaarden), of welke andere grond dan ook, is beperkt tot het bedrag waarop enige verzekering Deelnemer in dat verband aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van Deelnemer. Mocht(en) de verzekering(en) van Deelnemer een hogere dekking bieden dan de verzekering(en) van Beheerder, dan is de aansprakelijkheid van Deelnemer beperkt tot het hetzelfde maximum als dat van Beheerder. Voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid vervallen in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Deelnemer.
11.7. Deelnemer vrijwaart Beheerder voor alle vorderingen van Derden, uit welke hoofde dan ook, ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten door Deelnemer onder de Aansluitovereenkomst bij het gebruik van het Schuldenknooppunt, een en ander met inachtneming van de beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid.

Algemeen

11.8. Indien een Partij meent dat er een gebrek in het Schuldenknooppunt is, zal zij de andere Partij binnen bekwame tijd hierover informeren. Op een gebrek in de Schuldenknooppunt kan na deze termijn geen beroep meer worden gedaan. Beheerder zal deze gebreken al dan niet herstellen, waarbij zij zal handelen conform hetgeen daarover is bepaald in de Service Level Agreement.
11.9. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit het toepasselijke recht, zijn Partijen niet aansprakelijk voor enige schade, noch gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien de schade of niet-nakoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in dit licht onder meer verstaan: stroomstoring, uitval van internet- en/of andere telecommunicatieverbindingen, storingen in de elektriciteitsvoorziening en/of communicatienetwerken, computervirussen, alsmede alle andere omstandigheden die buiten de controle van Partijen liggen.
11.10. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden of met zekerheid ten minste zo lang zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Aansluitovereenkomst op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij. Indien sprake is van een situatie van overmacht, zal de Partij die zich daarop beroept daarvan onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere Partij zo spoedig mogelijk mededeling doen.
Artikel 12 Verwerking van persoonsgegevens
12.1. Voor zover Beheerder in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ter zake waarvan Deelnemer de verantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), wordt Beheerder als verwerker in de zin van de AVG aangemerkt. Beheerder is uitsluitend bevoegd om deze persoonsgegevens te verwerken indien en voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de Overeenkomst. Beheerder zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

Beheerder

13.1 Beheerder garandeert dat hij bij het toegang verlenen tot het Schuldenknooppunt geen inbreuk zal maken op enig geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, noch daarbij anderszins onrechtmatig zal handelen jegens Derden. Beheerder vrijwaart Deelnemer voor vorderingen van Derden op grond van vermeende inbreuk op deze garantie.

Deelnemer

13.2 Deelnemer garandeert dat hij bij zijn gebruik van het Schuldenknooppunt geen inbreuk zal maken op enig geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, noch daarbij anderszins onrechtmatig zal handelen jegens Derden. Deelnemer vrijwaart Beheerder voor vorderingen van Derden op grond van vermeende inbreuk op deze garantie.

Artikel 14 Duur en beëindiging

14.1. De (initiële) looptijd van de Aansluitovereenkomst is bepaald in de Aansluitovereenkomst. Deze Aansluitvoorwaarden zijn gedurende dezelfde periode van toepassing.
14.2. Onverminderd hun overige wettelijke rechten, zijn Beheerder en Deelnemer gerechtigd om deelname aan het Schuldenknooppunt schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, of zoveel korter als Partijen met elkaar overeenkomen.
14.3. In de volgende gevallen mogen zowel Beheerder als Deelnemer de Aansluitovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, en dus zonder inachtneming van een opzegtermijn:

a. Als aan Deelnemer of aan Beheerder surseance van betaling wordt verleend of deze failliet wordt verklaard, als de onderneming van Deelnemer wordt geliquideerd of gestaakt, of als Deelnemer haar activiteiten staakt, waarbij aan Deelnemer of haar rechtsopvolger een redelijke termijn is geboden om haar administratie af te handelen en deze termijn is verstreken;
b. Als voortzetting van de Aansluitovereenkomst van een Deelnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd omdat zich een of meer van de volgende situaties voordoet:

i. Er is sprake van een wezenlijke wijziging van wet- en regelgeving, die direct raakt aan de werking van het Schuldenknooppunt, en daarvoor ingrijpende gevolgen heeft;
ii. Er is sprake van een aanspraak door een toezichthouder die het voortduren van de Aansluitovereenkomst onhoudbaar maakt.

c. Als voortzetting van de Aansluitovereenkomst van Beheerder redelijkerwijs niet kan worden verlangd omdat Deelnemer oneigenlijk gebruik maakt van het Schuldenknooppunt, waardoor de integriteit van Beheerder, haar omgeving en/of systemen in het geding is.

14.4. Indien één van de Partijen niet voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Aansluitovereenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen en van haar verlangen dat deze binnen twee weken alsnog aan alle eisen voldoet. Blijft deze Partij in gebreke, dan heeft de in gebreke stellende Partij het recht om zonder nadere aankondiging een opschortingsrecht in te roepen. Zijdens Beheerder houdt dit recht in dat zij het gebruik van Schuldenknooppunt door Deelnemer voor de duur van één (1) maand op mag schorten, zijdens Deelnemer houdt dit recht in dat zij betaling van de verschuldigde vergoeding voor de duur van één (1) maand op mag schorten. Blijft de Partij ook dan nog in gebreke, dan heeft de in gebreke stellende Partij het recht om de Aansluitovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In afwijking van hetgeen in de wet bepaald, kan een Partij enkel ontbinden conform de hiervoor beschreven procedure.
14.5. Indien Deelnemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Aansluitovereenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Deelnemer bewijst dat Beheerder ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Beheerder vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Aansluitovereenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
14.6. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de beëindiging voort te duren, blijven na beëindiging in stand. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval de verplichtingen in artikel 9 (Geheimhouding), artikel 10 (Aansprakelijkheid) en artikel 14 (Geschillenbeslechting).
14.7. Na beëindiging zal Beheerder, naar keuze van Deelnemer, alle in opdracht van Deelnemer verwerkte persoonsge¬gevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën vernietigen. Beheerder zal Deelnemer spoedig en schriftelijk bevestigen en garanderen dat zij alle Persoonsgegevens en kopieën daarvan heeft geretourneerd of vernietigd.

Artikel 15 Wijziging van de Aansluitvoorwaarden

15.1. Beheerder heeft het recht de Aansluitvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Voorafgaand aan een wijziging overlegt Beheerder met de Raad van Advies. Deelnemer wordt hier uiterlijk drie (3) maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging over geïnformeerd.
15.2. In het geval Deelnemer een wijziging in de Aansluitvoorwaarden niet aanvaardt, kan zij deelname aan het Schuldenknooppunt schriftelijk beëindigen per ingangsdatum van de wijziging en mits dit minimaal één maand hieraan voorafgaand schriftelijk aan Beheerder wordt gemeld.

Artikel 16 Geschillenbeslechting

16.1. Op deze Aansluitvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
16.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Aansluitovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.
16.3. In afwijking van het vorige lid kunnen Partijen, in geval zich een geschil met betrekking tot het Schuldenknooppunt voordoet tussen Beheerder en Deelnemer en dit geschil niet na deugdelijk gevoerd onderling overleg tot oplossing kan worden gebracht, een commissie benoemen van onafhankelijke deskundigen waarbij elke Partij daartoe een deskundige aanwijst, terwijl deze aldus aangewezen deskundigen de derde aanwijzen, die als voorzitter van de commissie zal fungeren. De commissie van deskundigen brengt een voor Beheerder en Deelnemer bindend advies uit.

Artikel 17 Slotbepaling

17.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze Aansluitvoorwaarden in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, dan zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zullen Beheerder en Deelnemer overleg plegen omtrent de formulering van een nieuwe vergelijkbare en rechtens toelaatbare bepaling, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de vervallen bepaling in acht wordt genomen. Het hiervoor genoemde laat de toepasselijkheid van het overige in deze Aansluitvoorwaarden onverlet.

Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.