Veel Nederlanders hebben schulden. Als een schuldregeling onvermijdelijk is, is het belangrijk om die regeling zo snel mogelijk te treffen. Maar in de praktijk duurt het treffen van een schuldregeling vaak lang. Langer dan eigenlijk nodig is. Dat komt onder andere doordat schuldhulpverleners en schuldeisers onderling op veel verschillende manieren communiceren. De uitwisseling van gegevens verloopt daardoor onnodig traag. Door de communicatie te stroomlijnen boeken we veel tijdwinst. Om dat te bereiken hebben schuldhulpverleners, schuldeisers en de overheid samen met de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering) het Schuldenknooppunt ontwikkeld.

Steeds meer behoefte aan uniforme communicatie

Het Schuldenknooppunt is gestart als initiatief van de NVVK en stond aanvankelijk bekend als de NVVK-stekker. Het is een digitaal communicatieplatform waarvoor de eerste concrete ideeën werden gevormd in 2018. De aanleiding lag in de jaren daarvoor. De leden van de NVVK vroegen al vanaf 2016 om een oplossing voor de veelheid aan communicatievormen met schuldeisers waar ze dagelijks en in toenemende mate mee te maken kregen. Uit een verkenning van de NVVK die daarop volgde, bleek dat schuldhulpverleners en schuldeisers uit het hele land dringend behoefte hadden aan een uniforme manier van communiceren en aan standaardisering van het schuldhulpverleningsproces. Dat was hard nodig om schuldregelingen sneller en efficiënter tot stand te kunnen brengen. Met subsidie van SZW (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is de NVVK toen gaan nadenken over een concrete oplossing om de communicatie te stroomlijnen.

Een Proof of Concept om het idee te testen

Eind 2018 hadden de ideeën voor een digitaal communicatieplatform concreet vorm gekregen. De NVVK heeft vervolgens in de eerste helft van 2019 met een PoC (Proof of Concept) getest of een digitaal communicatieplatform voor gestandaardiseerde en geautomatiseerde gegevensuitwisseling ook echt werkt. Verschillende schuldeisers, schuldhulpverleners, softwareleveranciers en stakeholders namen aan deze PoC deel. De conclusie was dat zo’n communicatieplatform, inmiddels Schuldenknooppunt genoemd, grote voordelen biedt. De communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers in een minnelijk traject voor het treffen van een schuldregeling werd aantoonbaar sneller en beter. En er zijn slechts beperkte risico’s omdat het platform niet meer is dan een doorgeefluik voor berichten. Er blijven geen gegevens in het systeem staan. Bovendien worden alle berichten versleuteld uitgewisseld.

Na de succesvolle PoC waren de betrokken partijen het unaniem eens: het Schuldenknooppunt moest er komen. Op dat moment is ook de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) aan boord gekomen. Die heeft subsidie aangevraagd voor de doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt. Daardoor kon de realisatie beginnen.

De realisatie van het Schuldenknooppunt

Vanaf eind 2019 werd de techniek die voor de PoC was gebruikt verder ontwikkeld om het Schuldenknooppunt gereed maken voor een landelijke uitrol. Die fase van doorontwikkeling heeft, onder andere door corona, nog ongeveer een jaar geduurd. Op 28 januari 2021 werd het Schuldenknooppunt officieel gelanceerd in een online bijeenkomst, waarbij de directeur-generaal van SZW de openingshandeling verrichtte. Alle onderdelen om zoveel mogelijk schuldhulpverleners en schuldeisers in het land aan te sluiten op het Schuldenknooppunt waren vanaf dat moment beschikbaar. Daarbij ging het enerzijds om de benodigde techniek om aan de sluiten op het Schuldenknooppunt. Anderzijds ging het om de vastgelegde afspraken voor een uniforme berichtuitwisseling binnen het schuldregelingsproces. En dat was en is nog belangrijker dan de techniek. Het is de grootste meerwaarde van het Schuldenknooppunt. Want juist die uniforme berichten zullen gaan zorgen voor meer snelheid in het proces.

De toekomst van het Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt richt zich op dit moment alleen op de gegevensuitwisseling die nodig is om een schuldregeling tot stand te brengen. Maar er zijn verdergaande ambities. Op termijn wil het Schuldenknooppunt het berichtenverkeer uitbreiden naar bijvoorbeeld de berichten voor vroegsignalering die schuldhulpverleners en schuldeisers uitwisselen. Daarnaast wil het Schuldenknooppunt alle initiatieven die er bestaan op het gebied van schulden met elkaar gaan verbinden. Veel van die initiatieven staan nu nog op zichzelf. De ambitie is verder dat alle betrokken partijen gaan aansluiten. Denk bijvoorbeeld ook aan de bewindvoerders. Kortom: het Schuldenknooppunt gaat het verbindende knooppunt worden in het hele Schuldendomein. Meer weten? Kijk voor alle informatie op onze website of neem contact met ons op. We beantwoorden graag alle vragen.

Het Schuldenknooppunt in vogelvlucht

Via het Schuldenknooppunt kunnen schuldhulpverleners en schuldeisers digitaal en gestandaardiseerd met elkaar communiceren. Dit gaat de doorlooptijd voor het tot stand brengen van een minnelijke schuldregeling verkorten. Mensen met financiële problemen worden zo sneller, beter en efficiënter geholpen bij het treffen van een schuldregeling. Het Schuldenknooppunt voldoet aan alle eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en waarborgt een veilige omgeving voor gegevensuitwisseling voor schuldhulpverlening.