Hoe werkt
het Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt biedt één kanaal voor gegevensuitwisseling tussen aangesloten organisaties. De gegevens die worden uitgewisseld zijn vastgelegd in standaard berichten. Het Schuldenknooppunt werkt als een routeervoorziening voor deze berichten tussen aangesloten schuldhulpverleners en schuldeisers.
Gebruik maken van het Schuldenknooppunt kan door in te loggen op een webportaal of het eigen administratieve systeem te koppelen met het Schuldenknooppunt.

Helpdesk

Maak je al gebruik van het Schuldenknooppunt en heb je een vraag of wil je iets melden? Geef het door aan onze Helpdesk.

Modules

Op dit moment kan gebruikt gemaakt worden van de 1.1 release van het Schuldenknooppunt. Deze heeft één module: Schuldregelen 1.1. Vanaf de 2.0 release van het Schuldenknooppunt, die in de eerste helft van 2023 beschikbaar komt,  is het mogelijk om verschillende modules te ondersteunen.

Elke module bestaat uit een set van gestandaardiseerde berichten. Deze berichten worden samen met schuldhulpverleners en schuldeisers opgesteld. Als een vraag-antwoord-spel worden de berichten uitgewisseld.

Op dit moment zijn de volgende modules beschikbaar.

Modules Berichten schuldhulpverlener Berichten schuldeiser
Schuldregelen
(2.0)
Kennisgeving
Saldoverzoek
Betaalvoorstel
Heroverweging
Schuldregeling akkoord
Schuldregeling beëindigd
Statusbericht SHV
Saldoverzoek antwoord
Betaalvoorstel antwoord
Geen medewerking
Statusbericht SE
Statusverzoek
Vooraf akkoord* Saldoverzoek antwoord vooraf akkoord
Modules Berichten schuldhulpverlener Berichten Waarborgfonds
Waarborgfonds
(1.0)
Aanvraag borgstelling
Beeindiging borgstelling
Uitbetaling borgstelling
Goedgekeurd ja/nee

* Collectief Schuldregelen en/of Bij voorbaat akkoord uit NVVK convenanten. Dit is onderdeel van de module Schuldregelen.

Per bericht is bepaald welke velden de verzender moet invullen zodat de ontvanger verder kan met zijn eigen proces.
De inhoudelijke details van de berichten zijn terug te vinden in het documentatieportaal.

Afsprakenstelsel

Het afsprakenstelsel is vastgelegd in een handboek en dat vormt de basis van het Schuldenknooppunt. De berichten die via het Schuldenknooppunt worden uitgewisseld zijn gebaseerd op afspraken die schuldhulpverleners en schuldeisers in onderling overleg hebben opgesteld. De afspraken over de berichten worden per module gemaakt.

Er zijn ook meer algemene afspraken gemaakt over het proces, bijvoorbeeld hoe vaak een bericht moet worden opgehaald van het Schuldenknooppunt en hoe snel op een bericht moet worden gereageerd.

Alle procesafspraken zijn terug te vinden op de pagina Handboek.

Berichtenflow

Hieronder een visuele weergave van de berichtenflows van de huidge modules van het Schuldenknooppunt.

Sneller akkoord op voorstel schuldregeling.
Sneller een borgstelling voor een saneringskrediet.
Sneller akkoord op voorstel schuldregeling.
Sneller een borgstelling voor een saneringskrediet.

AVG en privacy

Uitgangspunt bij het vaststellen van elk bericht is de minimale berichtinhoud. Er wordt alleen informatie uitgewisseld die echt nodig is. Dit wordt altijd in onderlinge afstemming met betrokken partijen bepaald. Er zijn geen vrije tekstvelden meer. Onderbouwing wordt gegeven via een of meerdere keuzelijsten. Zo zorgen we ervoor dat er geen privacygevoelige informatie wordt uitgewisseld en voldoen we altijd aan de privacy wet en -regelgeving.

Wat is het niet?

Het Schuldenknooppunt is geen database waarin gezocht kan worden. Het Schuldenknooppunt zorgt alleen voor de routering van gestandaardiseerde berichten tussen deelnemers.
Via het Schuldenknooppunt worden alleen schuldeisers bevraagd die voorkomen in het schulddossier van de hulpvrager. Het willekeurig uitvragen is wettelijk niet toegestaan en daarom niet mogelijk.

De inhoud van de berichten blijft onzichtbaar voor het Schuldenknooppunt. Dit is door encyptie afgeschermd. Het enige dat het Schuldenknooppunt ziet en bijhoudt van een bericht is:

  • Verzender
  • Ontvanger
  • Type bericht
  • Datum en tijd

Veelgestelde vragen
over hoe het Schuldenknooppunt werkt

Welke gegevens zijn nodig om aan te sluiten?

Voor het aanmelden zijn onder andere de volgende gegevens nodig:

  •  Algemene organisatiegegevens als adres, bankrekeningnummer (s) en KvK-nummer
  • Gegevens van verschillende contactpersonen
  • Abonnementscategorie
  • Digitale handtekening van tekeningsbevoegde
Aan welke eisen moet ik voldoen om aan te kunnen sluiten?

De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners.

Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

Op welke manier kan ik gebruik maken van het Schuldenknooppunt?

U kunt op twee manieren berichten uitwisselen via het Schuldenknooppunt. De eerste manier is door een koppeling vanuit uw eigen systeem met het Schuldenknooppunt. De tweede manier is dat u gebruik maakt van het webportaal van het Schuldenknooppunt. Daar kunt u berichten handmatig afhandelen of bestanden up- en downloaden.

Wij leveren diensten vanuit twee verschillende organisatieonderdelen. Wat betekent dit voor onze aansluiting op het Schuldenknooppunt?

Als er vanuit verschillende bedrijfsonderdelen afzonderlijk facturen worden verstuurd, dan is het van belang dat dit voor de schuldhulpverlener zichtbaar is in het Schuldenknooppunt. Ieder bedrijfsonderdeel is feitelijk een afzonderlijke crediteur en dient afzonderlijk berichten te ontvangen en te versturen via het Schuldenknooppunt. Dit betekent dat elk bedrijfsonderdeel zich dient aan te melden bij het Schuldenknooppunt. Indien gewerkt wordt via het webportaal, kan de beheerder instellen welke medewerker gekoppeld moet worden aan welk bedrijfsonderdeel, zodat iedereen met eHerkenning in kan loggen en enkel de gegevens kan inzien van het eigen bedrijfsonderdeel. Wordt gebruik gemaakt van een rechtstreekse systeemaansluiting, dan moet voor ieder bedrijfsonderdeel een pkio-certificaat worden geïnstalleerd.

Wat kost het om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt?

Voor het gebruik van het Schuldenknooppunt worden aansluitkosten en een jaartarief in rekening gebracht. Het jaartarief is afhankelijk van het aantal schuldregelingen waar uw organisatie jaarlijks bij betrokken is. Het financieringsmodel is zo opgebouwd dat grote gebruikers meer bijdragen aan het platform, en incidentele gebruikers slechts eenmalige aansluitkosten betalen. Dit sluit aan bij de ambitie om alle partijen te laten aansluiten op het Schuldenknooppunt.

Heb je een vraag?

Neem en contact op met onze accountmanagers: serviceteam@schuldenknooppunt.nl

Nico Wuarbanaran - accountmanager Collectief Schuldregelen

Nico Wuarbanaran

Yaacoub Abbassi - accountmanager Collectief Schuldregelen

Yaacoub Abbassi