De afgelopen jaren heeft het ministerie van SZW ondersteunende subsidie verstrekt aan stichting Schuldenknooppunt om te komen tot een veilige en goedwerkende faciliteit en de doorontwikkeling daarvan. Om de plek die het Schuldenknooppunt in het schuldenlandschap inneemt ook voor de toekomst te borgen en niet gebonden te blijven aan het verstrekken van subsidies, laat het ministerie nu door Andersson Elffers Felix een verkenning uitvoeren of een publiek eigenaarschap van het Schuldenknooppunt mogelijk is en wat daarvoor nodig is.

Schuldenknooppunt routeert standaardberichten

De totstandkoming van een schuldregeling voor mensen met problematische schulden duurt vaak lang, doordat zij geen overzicht hebben van hun schulden, en schuldhulpverleners en schuldeisers verschillende communicatiemogelijkheden naast elkaar moeten gebruiken om met elkaar te communiceren (brief, e-mail, verschillende web portalen met eigen inlogprocedures). Het Schuldenknooppunt biedt een oplossing voor dit probleem en vereenvoudigt de communicatie.

Het Schuldenknooppunt is een routeerfaciliteit waarmee schuldhulpverleners en schuldeisers gestandaardiseerde berichten met elkaar kunnen uitwisselen. Zo kunnen schuldhulpverleners en schuldeisers op één standaard manier en via één kanaal veilig met elkaar communiceren.

Schuldenknooppunt als basiselement in de schuldhulpverlening

Het Schuldenknooppunt vormt daarmee een belangrijk onderdeel binnen de basisdienstverlening schuldhulpverlening en draagt volgens het ministerie van SZW bij aan de doelstelling van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden om het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 te halveren. Ook zien SZW, VNG, NVVK en Divosa het Schuldenknooppunt als één van de 20 elementen van de basisdienstverlening voor schuldhulpverlening en hebben dat vastgelegd in hun bestuurlijk akkoord.

Tweede Kamer geïnformeerd

Demissionair-minister Carola Schouten informeert de Tweede Kamer over deze en andere ontwikkelingen via de derde voortgangsrapportage Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die op 25 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd.