Het Schuldenknooppunt is een innovatief platform dat fungeert als een communicatiekanaal tussen financiële hulpverleners en schuldeisers. Dit platform biedt een gestructureerde omgeving met verschillende modules die gericht zijn op het efficiënt uitwisselen van informatie om schuldenproblematiek effectiever aan te pakken. Naast de bestaande module: Schuldregelen, vormen drie nieuwe essentiële modules – Schuldinventarisatie, Betalingsregeling en Meldingen Bewindvoering – samen de ruggengraat van dit systeem. Elke module faciliteert standaardisatie m.b.t. berichtenuitwisseling tussen betrokken partijen, waarbij de focus ligt op het verkrijgen van inzicht in schulden, het vaststellen van betalingsregelingen en het informeren over bewindvoering.

Vanaf heden zijn de nieuwe modules ‘Schuldinventarisatie, Betalingsregeling en Meldingen bewindvoering’ beschikbaar in het Schuldenknooppunt. Bestaande deelnemers kunnen deze modules ‘aanzetten’ door het via deze link Aanvragen modules – Schuldenknooppunt aan ons door te geven. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Maak gebruik van alle beschikbare modules, zo lever je de grootste bijdrage om mensen met schulden sneller te helpen.

modules schuldenknooppunt

Module Schuldinventarisatie NIEUW

De Schuldinventarisatie module binnen het Schuldenknooppunt biedt financiële hulpverleners de mogelijkheid om saldoverzoeken naar schuldeisers te sturen, wat resulteert in een overzicht van de hoogte van de schulden. Dit snelle inzicht in de financiële situatie van de schuldenaar is van onschatbare waarde bij het efficiënt beheren van schulden. Toegankelijk voor een diverse groep van schuldhulpverleners, bewindvoerders en schuldeisers, vergemakkelijkt dit de uitwisseling van berichten zoals saldoverzoeken en reacties van schuldeisers, inclusief aanvaarding of weigering van medewerking.

Module Betalingsregeling NIEUW

De Betalingsregeling module binnen het Schuldenknooppunt biedt een platform waar financiële hulpverleners betalingsregelingen met schuldeisers kunnen bespreken en opzetten. Het hoofddoel is om snel tot een haalbare betalingsregeling te komen. Met de mogelijkheid om berichten zoals kennisgevingen, saldoverzoeken, betaalvoorstellen en reacties van schuldeisers te verzenden, bevordert deze module effectieve communicatie tussen de betrokken partijen.

Module Meldingen Bewindvoering NIEUW

De Module Meldingen Bewindvoering is bedoeld voor bewindvoerders om via het Schuldenknooppunt informatie over bewindvoering aan schuldeisers door te geven. Dit omvat het melden van de start van bewind, het bijwerken van bewindgegevens en het signaleren van het einde van bewind. Deze module biedt een gestroomlijnde communicatie tussen bewindvoerders en schuldeisers, waardoor een transparante en actuele uitwisseling van informatie mogelijk is.

Module Schuldregelen

Deze module fungeert als een communicatiekanaal tussen schuldhulpverleners in fase 2 en schuldeisers, waardoor zij snel en efficiënt berichten kunnen uitwisselen om tot een passende schuldregeling te komen. De toegang tot deze module is beschikbaar voor verschillende partijen, waaronder schuldhulpverleners die binnen het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schuldregelingen voor hun klanten afsluiten. Dit gebeurt altijd op basis van een beschikking en een schuldregelingsovereenkomst. Ook schuldeisers, incasso-organisaties en deurwaarders hebben toegang tot deze module.

Het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB), dat wordt gebruikt om de beslagvrije voet te berekenen, wordt omwille van AVG-overwegingen niet direct meegestuurd met een betaalvoorstel. Echter, bepaalde schuldeisers kunnen in individuele gevallen de schuldhulpverlener vragen om een VTLB-berekening. Voor meer informatie hierover kan er contact worden opgenomen met het Schuldenknooppunt.

In dit communicatienetwerk kunnen diverse berichten worden uitgewisseld tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Schuldhulpverleners kunnen onder andere kennisgevingen, saldoverzoeken, betaalvoorstellen, heroverwegingen, en de melding van een geaccordeerde regeling versturen. Aan de andere kant kunnen schuldeisers antwoorden op kennisgevingen, saldoverzoeken, betaalvoorstellen en VTLB-verzoeken. Of aangeven dat ze geen medewerking verlenen omdat bijvoorbeeld de klant onbekend is of omdat de klant geen openstaande vordering heeft uitstaan.

Het Schuldenknooppunt fungeert als een cruciaal platform voor financiële hulpverleners, bewindvoerders en schuldeisers, waardoor een gestroomlijnde communicatie mogelijk is bij het beheren en oplossen van schulden. Door de verschillende modules aan te bieden, faciliteert het platform effectieve uitwisseling van berichten en informatie. Dit is essentieel voor het verkrijgen van een holistisch beeld van de financiële situatie van schuldenaren. Deze geïntegreerde aanpak draagt bij aan een meer doeltreffende aanpak van schuldenproblematiek en het bereiken van duurzame oplossingen voor alle betrokken partijen.

Nieuwe deelnemer of extra modules?

Meld je aan als nieuwe deelnemer voor het Schuldenknooppunt.

Ben je een bestaande deelnemer? Vraag dan extra modules aan.

Meer weten?

Kijk voor alle informatie op www.schuldenknooppunt.nl