Governance Stichting Schuldenknooppunt

Stichting Schuldenknooppunt is beheerder en eigenaar van het Schuldenknooppunt. De governance van het Schuldenknooppunt beschrijft de wijze van besturen in de stichting en legt uit hoe het toezicht is geregeld. Zo borgen wij het realiseren van onze doelstellingen op een transparante manier. 

De stichting is ontstaan uit de gezamenlijke behoefte van schuldhulpverleners en schuldeisers aan een uniform communicatieplatform en standaardisering van het schuldhulpverleningsproces.

Doelstelling

De doelstelling van stichting Schuldenknooppunt is als volgt statutair vastgelegd:

Het realiseren, beheren en ontwikkelen van een centrale, digitale voorziening ter facilitering van de gegevensuitwisseling in het schuldendomein in Nederland (het Schuldenknooppunt) en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. het ontwikkelen van een centrale, digitale voorziening voor gegevensuitwisseling;
  2. het maken van samenwerkingsafspraken met stakeholders over de gegevensuitwisseling middels de onder sub a genoemde voorziening.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Rol Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door publieke en private organisaties in de Europese Unie standaardiseert. Zowel de bij het Schuldenknooppunt aangesloten organisaties als het Schuldenknooppunt vervullen een AVG-rol. 

Schuldenknooppunt heeft de rol van verwerker
Voor het Schuldenknooppunt geldt dat op dit moment het de rol van verwerker vervult omdat het Schuldenknooppunt een beperkte functionaliteit kent, namelijk die van het doorsturen van berichten.

Aangesloten organisaties zijn verwerkingsverantwoordelijken
De aangesloten organisaties zijn uitsluitend voor zichzelf verwerkingsverantwoordelijk. De andere mogelijke rol van gezamenlijk gegevensverantwoordelijk zijn is niet van toepassing. In de praktijk zal het moeilijk blijken voor een grote, diverse groep aangesloten organisaties om effectief sturing te geven aan een gegevensverwerking zoals die binnen het Schuldenknooppunt plaatsvindt. 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacy Officer
Het Schuldenknooppunt heeft een FG en een Privacy Officer aangesteld. De FG houdt binnen het Schuldenknooppunt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De privacy officer ziet toe op de omgang met persoonsgegevens binnen het Schuldenknooppunt en controleert of het Schuldenknooppunt voldoet aan de wet en eventuele andere toepasselijke regelgeving.

Data protection impact assessment (DPIA)
Er is een Data protection impact assessment (DPIA) op het Schuldenknooppunt uitgevoerd, die bij elke nieuwe release van het Schuldenknooppunt wordt herzien. Daarin worden telkens vooraf de privacy risico’s van de gegevensverwerking door het Schuldenkooppunt in kaart gebracht. Uit de DPIA blijkt dat het gebruik van het Schuldenknooppunt grote voordelen biedt. Niet alleen voor schuldhulpverleners en schuldeisers, maar ook voor de betrokken schuldenaren. Daar staan beperkte risico’s tegenover, aangezien het Schuldenknooppunt feitelijk niet meer is dan een doorgeefluik voor berichten, die bovendien versleuteld zijn.

Security Assessment
Er is een Security Assessment op het Schuldenknooppunt uitgevoerd; dit wordt ook bij elke nieuwe release gedaan. Doel van de Security Assessment is beveiligingsproblemen vroegtijdig vast te stellen, en om in overleg met de stichting oplossingen te bespreken. Uit het assessment zijn geen serieuze beveiligingsproblemen vastgesteld.

Eigendom

Stichting Schuldenknooppunt is eigenaar van het Schuldenknooppunt en zal de broncode en documentatie uitsluitend voor eigen gebruik inzetten en in geen geval doorverkopen of aan derden openbaar maken met een ander doel dan continuïteit van eigen activiteiten.

Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.

Structuur van de organisatie

Het gezamenlijk belang van schuldhulpverleners en schuldeisers bij het doel van het Schuldenknooppunt wordt weerspiegeld in de samenstelling van de organisatie van de stichting. Schuldhulpverleners en schuldeisers, publiek en privaat, zijn gelijkelijk vertegenwoordigd in de verschillende onderdelen van de stichting.

In de ‘Notitie Governance Schuldenknooppunt’ worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende governance onderdelen van het Schuldenknooppunt omschreven: bestuur, raad van toezicht, raad van advies, stakeholdersoverleg, gebruikerscommunity en organisatie.

Organisatiestructuur