Veelgestelde vragen
over het Schuldenknooppunt

Op deze pagina beantwoorden we de meest gestelde vragen (FAQ) over het Schuldenknooppunt. Mocht u met vragen zitten die hier niet worden beantwoord, neem dan gerust contact met ons op!

wat is het

Is het Schuldenknooppunt een portaal?

Nee, via het Schuldenknooppunt worden berichten over en weer tussen schuldeisers en schuldhulpverleners gestuurd. Dit zijn standaardberichten en schuldeisers en schuldhulpverleners beschikken over hun eigen set van berichten.

Op welke manier kan ik gebruik maken van het Schuldenknooppunt?

U kunt op twee manieren berichten uitwisselen via het Schuldenknooppunt. De eerste manier is door een koppeling vanuit uw eigen systeem met het Schuldenknooppunt. De tweede manier is dat u inlogt op een webportaal en daar bestanden up- of download, of berichten handmatig afhandelt.

Ontstaat er met het Schuldenknooppunt een soort van database met informatie over schuldenaren?
Nee. Het Schuldenknooppunt faciliteert alleen de berichtuitwisseling tussen een schuldhulpverlener en een schuldeiser, als digitaal doorgeefluik.
Berichten worden van het Schuldenknooppunt verwijderd, wanneer deze zijn opgehaald of wanneer dit binnen een bepaalde periode niet is gedaan. Gegevens worden niet bewaard. Verder zijn berichten altijd versleuteld, zodat de inhoud van de berichten in het Schuldenknooppunt niet is in te zien. Op het Schuldenknooppunt zelf is alleen in te zien het type bericht, van wie het is en naar wie het is verstuurd.
Wat zijn de voordelen van het Schuldenknooppunt?
Schuldenknooppunt zorgt voor snelheid. Voor schuldhulpverleners en schuldeisers kunnen saldo-verzoeken en betaalvoorstellen sneller worden afgehandeld, antwoorden worden sneller ontvangen, het is sneller duidelijk of een schuldregeling kan worden afgesproken en dossiers worden sneller afgehandeld. Door standaardisering worden er minder aanvullende vragen gesteld en worden er minder brieven en e-mails verstuurd. Een dossier hoeft minder vaak in de handen genomen te worden.

Kwaliteit en betrouwbaarheid worden bevorderd door het Schuldenknooppunt. Er is minder menselijk handelen nodig. Er worden minder fouten gemaakt, dus is er ook minder hersteltijd van fouten nodig.

Hierdoor zorgt het Schuldenknooppunt voor tijdswinst en daarmee voor kostenbesparing.
Communicatie via het Schuldenknooppunt verloopt via een veilige verbinding en er wordt niet meer informatie uitgewisseld dan strikt noodzakelijk is. De uitwisseling van berichten wordt alleen met bekende organisaties gedaan die ook akkoord zijn gegaan met de aansluitvoorwaarden van het Schuldenknooppunt.

Doordat informatie sneller/beter uitgewisseld wordt, is er minder tijd benodigd voor het tot stand komen van de minnelijke regeling. Dit leidt dus sneller tot een oplossing voor het schuldprobleem van de betrokkene, zodat vanuit die rust weer gewerkt kan worden aan wat nodig is om in de toekomst niet nogmaals in de schuldproblemen terecht te komen.
Lees meer op pagina Waarom aansluiten.

hoe werkt het

Hoe werkt het webportaal van het Schuldenknooppunt?

Op het webportaal kunt u CSV-bestanden up- en downloaden of handmatig berichten uitwisselen. Om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt heeft u eHerkenning nodig.

Hoe werkt eHerkenning?

Om in te loggen op het webportaal van het Schuldenknooppunt heeft u eHerkenning nodig. eHerkenning is een inlogmiddel dat is ontwikkeld om de gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en (semi)overheidsinstellingen betrouwbaarder en veiliger te maken. U kunt eHerkenning aanvragen bij verschillende organisaties. Kijk voor meer informatie op de pagina eHerkenning.

Hoe werkt de systeemkoppeling met het Schuldenknooppunt?

De systeemkoppeling is een koppeling via webservices tussen het systeem van de gebruiker en het Schuldenknooppunt. De onderliggende processen zullen daardoor veelal ongemerkt blijven voor de gebruiker.

Hoe wordt voorkomen dat je steeds aanpassingen moet doen in de eigen systemen, juist omdat je aangesloten bent op het Schuldenknooppunt?

Het wijzigingsbeheer is verankerd in het Afsprakenstelsel dat voor het Schuldenknooppunt is ingericht. Uitgangspunten daarbij zijn:

  • Berichtenverkeer is gestandaardiseerd;
  • Berichten worden vastgesteld op basis van minimaal noodzakelijke informatie;
  • Wijzigingen van berichtdefinities en/of uitwisselingsstandaarden worden zoveel als mogelijk beperkt.
In welke fase van het Schuldregelproces kan het Schuldenknooppunt worden gebruikt?

Het Schuldenknooppunt kan op dit moment worden gebruikt in de schuldregelfase, ook wel fase 2 genoemd. Zie afbeelding hieronder.

Dus alleen organisaties die schuldregelingen opstellen en uitvoeren kunnen op dit moment aansluiten. Voor hen is al één extra bericht opgesteld voor de stabilisatiefase: Klant gemeld voor SHV. Schuldhulpverleners kunnen dit bericht naar schuldeisers sturen. Voor schuldeisers die dat met de NVVK in een convenant hebben afgesproken is dit het startmoment om incassomaatregelen op te schorten.

voor wie is het

Wie mogen/kunnen gebruik maken van het Schuldenknooppunt?
Het Schuldenknooppunt is beschikbaar voor

  • Schuldhulpverleningsorganisaties die vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uitvoering geven aan het tot stand brengen van een minnelijke schuldregeling;
  • Alle schuldeisende organisaties die voorkomen in een dossier van een schuldenaar die zich bij de gemeente gemeld heeft voor schuldhulp.
Aan welke eisen moet ik voldoen om aan te kunnen sluiten?

De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Als u daarin partij bent als schuldhulpverlenende of schuldeisende organisatie, kunt u aansluiten op het Schuldenknooppunt. De volledige aansluitvoorwaarden vindt u terug op de pagina Aansluiten.

Is het Schuldenknooppunt ook voor schuldenaren?
Nee, het Schuldenknooppunt is alleen toegankelijk voor professionele schuldhulpverlenende en schuldeisende organisaties.
Waarom kunnen op dit moment alleen schuldhulpverleners die werken vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aansluiten?

Door alleen schuldhulpverleners die werken vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te laten aansluiten, heeft het Schuldenknooppunt een wettelijke grondslag voor de gegevensuitwisseling die via het Schuldenknooppunt plaatsvindt. 

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Een gemeente kan dit zelf doen of uitbesteden aan een organisatie die de schuldhulpverlening dan uitvoert met het mandaat van de gemeente. 

Uiteindelijk wil het Schuldenknooppunt iedere partij in het schuldhulpproces kunnen laten aansluiten op het Schuldenknooppunt, zoals bijvoorbeeld bewindvoerders en organisaties die private schuldhulpverlening aanbieden. De grondslag voor gegevensuitwisseling ligt dan buiten de Wgs. Om dan toch te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden.

Is het Schuldenknooppunt alleen te gebruiken in combinatie met Collectief Schuldregelen?
Nee. Beide initiatieven kunnen ook afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. Wel versterken zij elkaar: Collectief Schuldregelen verloopt sneller wanneer dit via het Schuldenknooppunt wordt ingezet. En andersom kunnen de doorlooptijden sterk verkort worden als in het Schuldenknooppunt van Collectief Schuldregelen gebruik wordt gemaakt. 
Kijk hier om de voordelen te leren kennen van de combinatie van deze initiatieven, of hier voor een goed voorbeeld van deze combinatie.

wat kost het

Wat gaat het gebruik van het Schuldenknooppunt kosten?

Voor het gebruik van het Schuldenknooppunt worden aansluitkosten en een jaartarief in rekening gebracht. Het jaartarief is afhankelijk van het aantal schuldregelingen waar uw organisatie jaarlijks bij betrokken is. Het financieringsmodel is zo opgebouwd dat grote gebruikers meer bijdragen aan het platform, en incidentele gebruikers slechts eenmalige aansluitkosten betalen. Dit sluit aan bij de ambitie om alle partijen te laten aansluiten op het Schuldenknooppunt.

aansluiten

Hoe kan ik aansluiten?

Aansluiten gaat in drie eenvoudige stappen. Lees hiervoor de pagina Aansluiten.

Aan welke eisen moet ik voldoen om aan te kunnen sluiten?

De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Als u daarin partij bent als schuldhulpverlenende of schuldeisende organisatie, kunt u aansluiten op het Schuldenknooppunt. De volledige aansluitvoorwaarden vindt u terug op de pagina Aansluiten.

Wie zijn er allemaal bij het Schuldenknooppunt aangesloten?

Op dit moment sluiten er elke week nieuwe deelnemers aan. Op de pagina deelnemers aan het Schuldenknooppunt kunt u de actuele lijst van deelnemers inzien.

Worden partijen verplicht om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt?

Nee, er is geen wettelijke grondslag op basis waarvan een organisatie verplicht kan worden om gebruik te maken van een specifiek kanaal. Door ervoor te zorgen dat belangrijke organisaties het Schuldenknooppunt omarmen, streven we er wel naar dat het Schuldenknooppunt de de facto standaard wordt.

Onze verwachting is dat het overgrote deel van de schuldhulpverleners en schuldeisers in de komende 3 jaar zal aansluiten.

andere initiatieven

Kan het Schuldenknooppunt aangesloten worden op het concept van Collectief Schuldregelen?

Ja, het Schuldenknooppunt ondersteunt het vooraf akkoord vanuit Collectief Schuldregelen. Schuldeisers kunnen dat in hun berichten aangeven aan gemeenten, die ook zijn aangesloten op Collectief Schuldregelen.

Hoe verhoudt het Schuldenknooppunt zich tot andere initiatieven?

Er zijn veel initiatieven die er op gericht zijn om het schuldhulpverleningsproces te optimaliseren. Het Schuldenknooppunt kan vanwege haar karakter als digitaal doorgeefluik deze initiatieven met elkaar verbinden. Schuldhulpverleners en schuldeisers kunnen via het Schuldenknooppunt toegang krijgen tot deze initiatieven, waardoor de werking wordt versterkt.

Waarin verschilt het Schuldenknooppunt van VISH (VerwijsIndex SchuldHulpverlening)?

Met gebruik van VISH kunnen schuldhulpverleners aan gerechtsdeurwaarders laten weten dat een klant zich heeft aangemeld van schuldhulpverlening. Als een gerechtsdeurwaarder gegevens over een persoon opvraagt in zijn eigen systeem zijn deze verrijkt met gegevens uit VISH (bekend/onbekend). Schuldhulpverleners actualiseren op gezette tijden de gegevens die zij aan VISH hebben aangeleverd. Het Schuldenknooppunt verschilt van VISH in dat het een berichten­uitwisseling is en geen gegevensraadpleging. Verder heeft het Schuldenknooppunt betrekking op een andere processtap van het schuldhulp­verleningstraject, dan VISH, namelijk die van schuldregeling.

Is aansluiting mogelijk op het gebruik van de Schuldenwijzer?

Een aansluiting van Schuldenwijzer op het Schuldenknooppunt zal op termijn verkend worden. Het is interessant te onderzoeken op welke wijze deze, en andere, initiatieven elkaar kunnen versterken.

Kan het Schuldenknooppunt ook voor vroegsignalering gebruikt worden?
Een aansluiting van vroegsignaleringsinitiatieven als VPS en RIS op het Schuldenknooppunt kan op termijn verkend worden. Het is interessant te onderzoeken op welke wijze deze, en andere, initiatieven elkaar kunnen versterken.

ontstaan

Hoe is het Schuldenknooppunt ontstaan?

De NVVK, de vereniging van schuldhulpverlenende organisaties, heeft op verzoek van haar leden het initiatief genomen om een oplossing te vinden voor de veelheid aan communicatievormen met schuldeisers, waar schuldhulpverleners dagelijks en in toenemende mate mee te maken hebben. De verkenningsfase van het Schuldenknooppunt maakte onderdeel uit van het programma ‘Schouders Eronder’, een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG. In deze periode is een proof-of-concept ontwikkeld dat zo enthousiast werd ontvangen door de deelnemende groep van schuldhulpverleners en schuldeisers, dat gestart werd met de realisatie van het Schuldenknooppunt. Dit is in samenwerking met de VNG gedaan onder leiding van een stuurgroep waarin ook schuldeisers waren vertegenwoordigd. In 2020 is toegewerkt naar realisatie van het Schuldenknooppunt en is het Schuldenknooppunt ondergebracht in een stichting. De landelijke lancering van het Schuldenknooppunt vond begin 2021 plaats.

Wie zitten er achter het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt is in 2017 gestart als een initiatief van de NVVK en stond ook wel bekend als de NVVK-stekker. Na een succesvolle proof-of-concept hebben de NVVK en VNG gezamenlijk de realisatie van het Schuldenknooppunt opgestart. De stuurgroep die toen geformeerd is bestond uit vertegenwoordigers van NVVK, VNG, Energie-Nederland, VGZ, LVLB, KBvG en NVI.

Een startgroep heeft nauw samenwerkt aan de concrete technische inrichting van het Schuldenknooppunt en het bijbehorende afsprakenstelsel. De startgroep bestond uit vertegenwoordigers van schuldhulpverleners: Kredietbank Rotterdam, Kredietbank Nederland, Stadsring51, PLANgroep en Kredietbank Amsterdam.

Vanuit schuldeisers waren vertegenwoordigd KPN, VodafoneZiggo, Vattenfall, Concensus, Intrum, DirectPay en Syncasso. Daarnaast waren ook verschillende softwareleveranciers aangehaakt: Kred’it, Stratech, BringWay en MailtoPay.

Van wie is het Schuldenknooppunt?

Stichting Schuldenknooppunt is eigenaar van het Schuldenknooppunt. Schuldhulpverleners en schuldeisers, publiek en privaat, zijn gelijkelijk vertegenwoordigd in de verschillende onderdelen van de stichting.