Op 29 juni jl. ontmoetten grote publieke uitvoerders uit de schuldenketen elkaar voor een inspirerende werksessie. De bijeenkomst, georganiseerd door het CJIB en de NVVK, in samenwerking met het het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Schuldenknooppunt vond plaats bij het CJIB in Leeuwarden.

Annette Veenstra (directeur dienstverlening en incasso CJIB) en Marco Florijn (voorzitter NVVK) overhandigden de uit de bijeenkomst voortvloeiende resultaten aan Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie en Schulden bij het ministerie van SZW. Carsten Herstel was vol lof over de positieve energie om concrete stappen te nemen in het verbeteren van de onderlinge verbinding in de schuldenketen. 

Visie en ontwikkelingen beter op elkaar afstemmen

Het doel van de bijeenkomst is om de zienswijze op de schuldenketen van SZW en de ontwikkelingen bij de Clustering Rijksincasso (CRI) en het Schuldenknooppunt beter met elkaar op een lijn te brengen. Samen hebben zij de ambitie om problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen en schulden op een verantwoorde manier te incasseren. Ook het snel en goed helpen van mensen met problematische schulden en hen te ondersteunen om uit de schulden te komen, is een speerpunt. Realisatie van deze ambities is alleen mogelijk wanneer partijen samen aansturen op het inzetten van initiatieven die de schuldenketen sterker maken.

Vervolgstappen in kaart gebracht

Drie werkgroepen brachten tijdens de bijeenkomst de meest urgente vervolgstappen in kaart. Het betreft de volgende onderdelen:  

 1. Preventie en Vroegsignalering 
 2. Oplossingen voor mensen met problematische schulden. 
 3. Zorgvuldig maatschappelijk incasseren 

Speerpunten schuldenketen 2022

Welwillend en eensgezind werd bedacht hoe samen te werken aan de gedeelde maatschappelijke opgave.

Dit leverde de volgende speerpunten op: 

 • In de schuldenketen is behoefte aan overkoepelende sturing. Er werd voorgesteld dat het ketenbureau en SZW hierin hun rol pakken; 
 • Herwaardering samenwerkingsverband brede schuldenaanpak; 
 • Overzicht van initiatieven in het schuldendomein met prioritering; 
 • Snel overzicht van openstaande vorderingen en schulden bij burgers en bij publieke en private partijen, zodat burgers en professionals beschikken over dezelfde financiële gegevens; 
 • Uniforme ontwerpprincipes voor gegevensuitwisseling; 
 • Beschikbaar maken van het Vorderingenoverzicht Rijk en koppelen van CRI met het Schuldenknooppunt, als een bottom-up en kleinschalige start; 
 • Vroegsignalering wordt uitgebreid met betalingsachterstanden bij overheidsorganisaties; 
 • Overheidsorganisaties gaan onderling gegevens uitwisselen ter voorkoming van betalingsachterstanden. 

De resultaten van deze bijeenkomst zijn de start om concrete stappen te gaan zetten. De nieuwe kerngroep die bestaat uit SZW, CJIB, VNG, Inlichtingenbureau en Schuldenknooppunt ziet toe op het vervolg.